Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és Isten egyetlen és hibátlan Igéje.

Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, kiontott vére által engesztelést szerzett minden ember bűneire, így Õ a Megváltónk és életünk Úra. Hisszük, hogy harmadnapra testben feltámadt. Hiszünk a mennybemenetelében, ahol örökké él és Főpapként közbenjár értünk, és egy napon visszajön hatalommal és dicsőséggel.

Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitük által a Szentlélek végez el.

Hiszünk a vízkeresztségben,melyet a Krisztussal való belső lelki azonosulás külsõ jelképének tekintjük. A kersztséget az újjászületett személy hitvallása alapján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, alámerítéssel végzünk el.

Hiszünk a Szentlélekel való többszörös betöltekezésben, valamint hiszünk a lelki- és a szolgálati ajándékok működésében.

Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy Istennek tetsző életet éljen.

Hiszünk minden ember feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a kegyelmet visszautasítók pedig örök ítéletre támadnak fel.

Hiszünk Jézus Krisztus egyetemes egyházában,amely Krisztus élő lelki teste, amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja.

Hiszünk a hívők egységében és elfogadjuk és valljuk a níceai-konstantinápolyi hitvallást. (lásd itt)